Amigos e amigas. Có gallo de preparar a vosa asistencia ó evento anunciado, precisamos da vosa colaboración para xestionala, cursando a vosa inscrición a través deste formulario. Con tal motivo, segundo dispón a Lei Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, tedes que saber que, facilitando os datos persoais de contacto solicitados, estades conformes con que os mesmos sexan tratados polo “Clúster da Comunicación de Galicia” (G-70.115.282) –ver Política de Privacidade– para o exclusivo fin de termos en conta a vosa presencia no evento por razóns de seguridade (esencialmente, control de aforo e accesos) e mantervos ó día sobre actividades ou proxectos similares vencellados, sen que tales datos vaian a ser comunicados a persoas alleas á organización, exceptuando as cesións de datos ás autoridades competentes que a normativa vixente impoña, así como ás entidades que, intervindo na organización do evento, requirisen de tal información para que o evento poda ter lugar. Os vosos datos conservaranse bloqueados tras a conclusión do evento polo tempo preciso segundo sexa necesario, tendo todos os inscritos dereito a solicitar aos corresponsables acceso aos vosos datos, a súa rectificación ou supresión, a limitación ou a oposición ao seu tratamento, así como –con anterioridade ao día do evento– a retira-lo voso consentimento para o tratamento de tales datos, sendo un dereito adicional a vosa facultade de dirixirvos á Axencia Española de Protección de Datos se considerades que non o fixemos ben.